• box
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Jeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi Przybora
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Wechikuł CzasuWechikuł Czasu
Plakaty Stacja KutnoPlakaty Stacja Kutno
Plakaty Stacja Kutno
Jeremi Przybora


Wechikuł Czasu
Wechikuł Czasu
Kutnowski Dom Kultury
Partnerzy honorowi


Partnerzy
Patronat medialny
Sponsorzy
Jeremi Przybora
szerokosc
Przystanek II 17. Stacji Kutno
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2021/10/21 00:54

 
Przystanek IIa 17. Stacji Kutno
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2021/10/21 00:52

 
Przystanek I 17. Stacji Kutno
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2021/09/16 15:28

 
XI Konkurs Plastyczny w ramach Stacji Kutno
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2021/08/06 00:24


„Ilustracja nie powinna powtarzać tego, co powiedział pisarz, lecz w sposób twórczy uzupełniać jego słowa i przedłużać działanie tekstu. Wynika stąd nieodparcie pierwszy wniosek: nierozerwalność ilustracji z tekstem, który powinien być artyście w całości znany i zgodnie z intencjami autora przez niego skomentowany (...)ilustracja winna być inspirowana przez autorskie słowo. Rycina postępuje za tekstem, a nie może zdominować ani zająć w książce miejsce niezależne, poddana jedynie rygorom własnej sztuki.”
, napisał K.Głombiowski w pracy „Książka w procesie komunikacji społecznej”.
Tego idealnego połączenia i indywidualności wypowiedzi twórczej szukamy zapraszając Państwa do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory, który od lat nierozerwalnie towarzyszy „Stacji Kutno” Festiwalowi Jeremiego Przybory.
Słuchajcie piosenek Mistrza, inspirujcie się ich dowcipem, liryką i nostalgią. Czerpcie z nich natchnienie i przelewajcie na papier!

Kutnowski Dom Kultury ogłasza X edycję Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory.
1. Organizatorem konkursu jest: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno; Tel/fax 24 254-21-37, mail kontaktowy:agnieszkadabrowska@kdk.net.pl, plastycznystacja@gmail.com
2. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do artystów plastyków, uczniów, studentów i absolwentów: liceów plastycznych, Akademii Sztuk Pięknych ale także do osób zajmujących się plastyką nie zawodowo. Konkurs nie jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
3. Termin konkursu: od 30 lipca do 10 października 2021 r.
4. Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach:
• Grafika (szeroko rozumiana)
• Pastel
• Kolaż/collage (techniki mieszane, płaskie)
• Autorskie techniki mieszane
5. Ilość prac zgłoszonych do konkursu: od 1 do 3 sztuk.
WSZYSTKIE PRACE JEDNEGO AUTORA PROSIMY ZGŁASZAĆ NA JEDNEJ KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ.
6. Format prac nie przekraczający 100x70 cm .

7. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą być w żaden sposób oprawiane: rama, antyrama.

a) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą brane pod uwagę przy ocenie jury
b) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą odsyłane autorom
8. Praca powinna być opatrzona godłem (godło: znak graficzny, pseudonim lub numer który przybiera autor). Na pracy oprócz godła, powinien znajdować się jej tytuł = tytuł piosenki do której została wykonana. Do pracy powinna być dołączona koperta z godłem zawierająca czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych (pod regulaminem) oraz wersję elektroniczną pracy na nośniku CD. Zamiast CD można również wysłać cyfrową wersję pracy na adres mailowy. Każde zgłoszenie powinno także zawierać kilka zdań o twórcy, jego dorobku, wykształceniu itp. do późniejszego umieszczenia jako informacji o autorze w wydanym do wystawy katalogu.
9. Prace zgłaszane na konkurs powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Prace np. pogniecione lub uszkodzone w inny sposób, wynikający ze złego zapakowania, nie będą podlegały ocenie.
10. Pula nagród wynosi 8 000 zł. Jury dysponuje nią w dowolny sposób, dokonując podziału pomiędzy nagrodzonych i wyróżnionych.
11. Laureat (laureaci) pierwszej nagrody z roku poprzedniego nie będą mieć możliwości zdobyci tego lauru w roku następnym.
12. Jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie plastyki, nauczycieli akademickich ASP oraz przedstawiciela Organizatora, dokona oceny prac w dwóch etapach : wstępnej selekcji i wyłonienia prac finałowych.
Jury ma prawo dobrania dowolnych kryteriów podczas oceny prac, biorąc pod uwagę ich stylistykę. Jedną z naczelnych zasad jaką się kieruje jest ciekawe ujecie tematu czyli obecność „ducha Przybory”!
13. Termin nadsyłania prac upływa 10 października 2021 r. Decyduje data stempla pocztowego.
14. Oryginały prac wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych należy nadsyłać na adres: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno; z dopiskiem „KONKURS PRZYBORA”
Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Agnieszka Dąbrowska-Walczak. Kontakt: Tel/fax 24 254-21-37, wew. 103 mail: agnieszkadabrowska@kdk.net.pl
15. Ogłoszenie wyników, wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas XVII edycji „Stacji Kutno” w listopadzie 2021r.
16. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu oraz szczegółach związanych z wręczeniem nagród.
17. Wystawie towarzyszyć będzie katalog zawierający nagrodzone oraz wyselekcjonowane, spośród nadesłanych, prace.
18. Autorzy nadesłanych prac wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w katalogu, programie „Stacji Kutno” oraz w czasie trwania Festiwalu. Inne wykorzystanie ww. prac przez Organizatora możliwe będzie tylko po wcześniejszych ustaleniach warunków z autorem.
19. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od tego punktu.
20. Prace zwracane będą tylko na wyraźne życzenie autorów zgłoszone w karcie wraz z nadesłaniem pracy. Organizator nie odsyła prac poza teren Polski. Ewentualne zgłoszone zwroty prac odbędą się po zdjęciu wystawy pokonkursowej i zakończeniem wszelkich prac związanych z Konkursem, w grudniu i styczniu następnego roku. W terminie wcześniejszym możliwy jedynie odbiór osobisty. Organizator nie zwraca prac, które są wydrukami grafiki cyfrowej.
21. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie podlegająca reklamacjom.
22. Wszelkie spory dotyczące konkursu nie objęte regulaminem rozstrzygane będą na drodze cywilno-prawnej.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

 
Ogłaszamy 17. STACJĘ KUTNO
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2021/07/02 15:53
Uwaga! drobna zmiana w Regulaminie dotycząca
II i III etapu konkursu!
„STACJA KUTNO” 17. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory
Prezydent Miasta Kutna
Patronat Rodziny Przyborów


Liczymy, że sytuacja w drugiej połowie roku 2021 pozwoli przeprowadzić nasz Konkurs w zaplanowanych poniżej ramach Regulaminu.
Jeśli nie… będziemy reagować na bieżąco.

A teraz jest mi niezmiernie miło zaprosić Wszystkich miłośników i pasjonatów dobrej piosenki do wzięcia udziału w „Stacji Kutno”!

R E G U L A M I N

1. Organizator: Kutnowski Dom Kultury Dyrektor – mgr Radosław Rojewski
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno,
tel.fax. (024) 254-21-37
www.stacjakutno.art.pl, e-mail: festiwalstacjakutno@gmail.com
2. Odpowiedzialny za projekt: Krzysztof Ryzlak,
tel. kontaktowy: 605 220 329
3. Cel imprezy:
• promocja polskiej piosenki
• prezentacja twórczości Jeremiego Przybory – wybitnego autora i twórcy
• popularyzacja jego piosenek wśród szerokiego kręgu wykonawców i odbiorców
• prezentacja umiejętności wokalnych oraz pogłębienie zainteresowań muzycznych
• wymiana pomysłów, dobrej energii i doświadczeń w upowszechnianiu kultury muzycznej
• wspieranie i promowanie twórczości artystycznej młodych wykonawców
4. Ocena prezentacji:
• Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: opracowanie nowej interpretacji utworu, dobór repertuaru do warunków wykonawcy, stronę muzyczną, wykonanie, przygotowanie warsztatowe i ogólny wyraz artystyczny.
5. Uczestnicy:
• soliści, zespoły wokalne
• młodzi wokaliści, studenci szkół artystycznych, studenci szkół aktorskich, osoby dorosłe, wokaliści działający przy placówkach kultury, szkołach muzycznych itp.
6. Wiek uczestników:
od 15 lat wzwyż
7. Repertuar:
Każdy z uczestników (podmiotów wykonawczych) zgłasza do konkursu 2 piosenki z tekstem Jeremiego Przybory nagrane i wykonane w wersji ostatecznej zgłaszanej do konkursu.
8. Muzyka:
Podczas konkursu uczestnicy wykonują piosenki z nagranym podkładem muzycznym na CD (półplayback) lub z akompaniamentem (własnym lub maksymalnie dwuosobowe zespoły muzyczne). Organizator zapewnia uczestnikom wysokiej klasy instrument klawiszowy.
9. Termin i miejsce:
20 listopada 2021 r., Kutnowski Dom Kultury
10. Konkurs przebiega w następujących etapach:
I etap
Kwalifikacja uczestników do konkursu na podstawie 2 utworów Przybory nagranych i przesłanych na CD (pocztą tradycyjną) lub w formacie MP3 (e-mail) i Karty Zgłoszenia przesłanych na adres: festiwalstacjakutno@gmail.com

Termin nadsyłania zgłoszeń, nagrań i Karty na konkurs – do 3 listopada 2021 r. (decyduje data przesłania pocztą elektroniczną).

Komisja kwalifikacyjna wybierze do następnego etapu do 10 wykonawców. Do 6 listopada 2021 r. Organizatorzy zawiadomią tylko osoby zakwalifikowane do II etapu oraz prześlą szczegółowe informacje o Festiwalu oraz miejscu i warunkach zakwaterowania. Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach pojawi się także na stronie www.stacjakutno.art.pl Uczestnikom zakwalifikowanym do tego etapu Organizator oferuje nocleg 20/21 XI, wraz z wyżywieniem.
II etap
20 listopada – Konkurs na interpretację „Piosenki Mistrza Jeremiego”– uczestnicy prezentują po 2 utwory autorstwa Jeremiego Przybory zgłoszone do I etapu. Jury ocenia prezentacje i wybiera laureatów I, II, III miejsca oraz Nagrody Prezydenta Miasta Kutna.
III etap
21 listopada - ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród podczas I części Koncertu Galowego.
Laureat I miejsca zobowiązany jest do występu podczas Koncertu Galowego przyszłorocznej edycji Festiwalu jako gość.
11. Jury:
Paweł Sztompke – dziennikarz muzyczne Polskiego Radia PR I
Magda Ptaszyńska – muzyk, trener wokalny, wokalistka
Darek Sikorski – aktor, reżyser, związany ze „Stacją Kutno” od I edycji.
12. Nagrody pieniężne dla laureatów:
I miejsce – 5 000 zł brutto
II miejsce – 3 500 zł brutto
III miejsce – 2 500 zł brutto
2 Wyróżnienia po 1 500 zł brutto
Nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Kutna – 2 500 zł brutto
Nagroda Rodziny Przyborów – dwa dni w studio nagraniowym.
Nagrodę Publiczności – 1 000 zł
13. W porozumieniu z Organizatorem jury może inaczej rozdysponować kwoty nagród finansowych.
14. Laureaci I miejsca zeszłorocznej edycji „Stacji Kutno” nie mogą brać udziału w tegorocznym Konkursie.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych nagrań i podkładów muzycznych oraz nagrań z festiwalu i przesłanych informacji jako materiałów reklamowych.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów.
17. Materiały przesłane przez uczestników przechodzą na własność Organizatora.
18. Wzięcie udziału w Konkursie „Stacja Kutno” oznacza akceptację ww. punktów Regulaminu.
19. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
20. W związku z RODO uczestnik warsztatów i/lub konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulami Informacyjnymi i wypełnienia załączonych do Regulaminu dokumentów – Załącznik nr 1 i nr 2.

KARTA ZGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIK 1 i 2

 
Kolejna nagroda dla uczestników Stacji Kutno 2021!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2021/07/09 17:29


Pamiętacie laureatów zeszłorocznej Stacji Kutno?
Jedną z nagród ufundowała przez Dominika Barabas (wokalistka i kompozytorka, laureatka Stacji Kutno), którą otrzymała Karolina Lizer z Warszawy.
Nagrodą była dwudniowa sesja nagraniowa w profesjonalnym studio nagrań.

Covid’owy czas opóźniał wiele planów i decyzji, jednak tę udało się w pełni zrealizować.
Artystki tak wspominają wspólną pracę: „Fantastyczna energia wpadła do studia z tymi muzykami, a w dodatku wszyscy są zachwyceni (choć także mocno niewyspani ) – zatem tylko tak dalej! Radość z radości innych jest czymś absolutnie nie do podrobienia.”

Na zdjęciu od lewej: Bogumił Zieliński, Wojtek Zieliński, Dominika Barabas, Michał Wódz, Karolina Lizer i Mateusz Brzostowski.

Na tegorocznych laureatów także czeka Nagroda ufundowana przez Dominikę Barabas!
 
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/12/29 15:06
W imieniu Ambasadora Stacji Kutno – Redaktora Dariusza Michalskiego, jest mi niezmiernie miło poinformować, że już 2 stycznia 2021r. (sobota) w audycji TAK TO BYWAŁO, w Programie I Polskiego Radia, rozpocznie się 20 tygodniowy cykl poświęcony Stacji Kutno 2020! W audycji zostaną zaprezentowani wykonawcy, po 2 wykonania piosenek zgłoszonych do konkursu, a także informację o historii festiwalu, kulisach i gościach. Audycja nadawana jest między 3 a 5 w nocy, ale po emisji, na stronie Polskiego Radia będzie można jej odsłuchać w każdym dowolnym terminie! Zapraszam gorąco miłośników nocnych audycji do słuchania „Tak to bywało” w soboty w Polskim Radio! A wszystkich innych, zainteresowanych Stacją Kutno i Przyborą o szukaniu podcastów. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
 
Dzień SIÓDMY! Finał i Werdykty!!!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/11/22 17:31* * *
Nagrodę przyznaną przez Rodzinę Przyborów (Annę i Konstantego) w tym roku otrzymuje duet  Mirka Szawińska i Jagoda Uniewicz z Warszawy.
Nagrodą jest możliwość nagrania w profesjonalnym studio własnego materiału muzycznego i wydanie płyty CD.  Podpisy Anna i Konstanty Przyborowie
Kutno, 22 listopada 2020r.

* * *
Prezes Fundacji Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie – Mateusz Marchewka, nominuje do 57. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w 2021r. Kamilę Banasiak z Kutna i Patrycję Mizerską z Bielawy.

Podpisy Mateusz Marchewka
Dyrektor Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie
Kutno, 22 listopada 2020r.

* * *
]Nagroda ufundowana przez Dominikę Barabas – wokalistkę, kompozytorkę i laureatkę Stacji Kutno, przyznawana w tym roku po raz pierwszy, otrzymuje Karolina Lizer z Warszawy.
Nagrodą jest dwudniowa sesja nagraniowa w profesjonalnym studio nagrań.

Podpis Dominika Barabas
Kutno, 22 listopada 2020r.

* * *
Protokół z obrad jury „STACJA KUTNO” Online
16. Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory
Kutnowski Dom Kultury,
22 listopada 2020r.

W dnia 10 – 16 listopada 2020r. odbyły się online przesłuchania Konkursu zatytułowanego „Piosenki Mistrza Jeremiego” w ramach „Stacji Kutno”.

Jury w składzie:
1. Magdalena Ptaszyńska – muzyk, wokalistka, trener wokalny
2. Dariusz Michalski – dziennikarz muzyczny Polskiego Radia
3. Paweł Sztompke – dziennikarz muzyczny Polskiego Radia
4. Darek Sikorski – aktor i reżyser
po wysłuchaniu 40 utworów zaprezentowanych przez 20 wykonawców postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:
 
Nagrodę ufundowaną przez ZAiKS o wartości 2 000 zł brutto za piosenki „Śmierć ptaka” i „Taka pustka” otrzymuje Patrycja Mizerska z Bielawy.
 
Jury w imieniu fundatora Nagrodę Prezydenta Miasta Kutna Pana Zbigniewa Burzyńskiego – o wartości 2 500 zł brutto, postanowiło przyznać Karolinie Lizer z Warszawy za wykonanie utworów „Herbatka” i „Jak zatrzymać tę chwilę”.
 
I Wyróżnienie w wysokości 1 000 zł brutto ufundowane przez ZAiKS za wykonanie utworów „Upiorny twist” i „Kaziu, zakochaj się” otrzymuje Katarzyna Mazur z Krasocina.

II Wyróżnienie w wysokości 1 000 zł brutto ufundowane przez ZAiKS za wykonanie utworów „Cisza leśna” i „Piosenka dosmucacza” otrzymują Mirka Szawińska i Jagoda Uniewicz z Warszawy.
 
III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 2 500 zł brutto ufundowaną przez Polfarmex S.A., za piosenki „W słowach ślad tylko został” i „Zmierzch” otrzymuje Ida Szebla z Bielawy.
 
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 3 500 zł brutto ufundowaną przez firmę Mavex Marek Michalski, za piosenki „Ballada o aniele stróżu” i „Piosenka z filmu ‘Parasolki z Cherbourga’” otrzymuje Joanna Czajkowska z Torunia.
 
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł brutto ufundowaną przez Dyrektora Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Pana Krzysztofa Strękowskiego za piosenki „A ta Tola” i „Stacyjka Zdrój” otrzymuje Kamila Banasiak z Kutna.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury.

Podpisy jury
Magdalena Ptaszyńska
Dariusz Michalski
Paweł Sztompke
Darek Sikorski

Kutno, 22 listopada 2020r.
 
Dzień Szósty! Godz. 18.00!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/11/21 15:18
 
Dzień PIĄTY! Godz. 18.00
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/11/20 14:35
 
Dzień CZWARTY! Godz. 18.00
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/11/19 14:29
 
Dzień TRZECI! Godz. 18.00
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/11/18 12:40
 
Dzień DRUGI! Godz. 18.00
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/11/17 16:29
 
Dzień PIERWSZY! Godz. 18.00
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/11/16 15:58
 
Nasi Przyjeciele!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/11/15 19:35

 
Wyniki I etapu przesłuchań (w ciemno)
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/11/10 14:00
Kochani!
Na początku przepraszamy za pewien chaos organizacyjny związany tegoroczną edycją 16. Konkursu na interpretacje „Piosenki Mistrza Jeremiego”. Zależało nam bardzo, aby konkurs się odbył bez względu na jego formułę. Reagowaliśmy na bieżąco na odgórne ograniczenia i wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że mimo wszystko stanęliśmy na wysokości zadania. Choć zapewne znajdą się osoby niezadowolone z takiego obrotu sprawy i poniższych wyników.
Jako Organizatorzy kierujemy ogromne podziękowanie za zaangażowanie i różnorodność przysłanych na konkurs piosenek. Do 16. edycji zgłosiło się 45. wykonawców z całego kraju (a nawet spoza jego granic). Przedział wiekowy to 16 – 75 lat…

Do II etapu zakwalifikowaliśmy 20. (a nie jak wcześniej zapowiadaliśmy dziesięciu) wykonawców! Są to, w układzie alfabetycznym:
1. Kamila BANASIAK, 27 LAT, KUTNO
- STACYJKA ZDRÓJ
- A TA TOLA
2. Aleksandra BOGUCKA, 29 LAT, WARSZAWA
- BĄDŹ MI TATĄ
- JAK ZATRZYMAĆ TĘ CHWILĘ
3. Aleksandra CYBULA, 26 LAT, SŁUPSK
- DO CIEBIE SZŁAM
- UBÓSTWIAM DRAKĘ
4. Joanna CZAJKOWSKA, 35 LAT, TORUŃ
- BALLADA O ANIELE STRÓŻU
- PIOSENKA Z FILMU PARASOLKI Z CHERBOURGA – MUZ. MICHEL LEGRAND
5. Aleksandra DZIERŻAWSKA, 29 LAT, SŁOMCZYN
- KAZIU, ZAKOCHAJ SIĘ
- KOCHAJCIE JEMIOŁUSZKI
6. Małgorzata JANEK, 32 LATA, WĘGORZEWO
- ZMIERZCH
- JUŻ CZAS NA SEN
7. Iga KOZACKA, 31 LAT, KŁOBUCK
- BOJĘ SIĘ TEJ MELODII
- PANIENKA Z TEMPERAMENTEM
8. Karolina LIZER, 23 LATA, WARSZAWA
- HERBATKA
- JAK ZATRZYMAĆ TĘ CHWILĘ
9. Wiktoria ŁUKOWICZ, 22 LATA, WROCŁAW
- ZOSTAŃ ZE MNĄ
- DLA CIEBIE JESTEM SOBĄ
10. Katarzyna MAZUR, 27 LAT, KRASOCIN
- UPIORNY TWIST
- KAZIU ZAKOCHAJ SIĘ
11. Patrycja MIZERSKA, 25 LAT, BIELAWA
- ŚMIERĆ PTAKA
- TAKA PUSTKA
12. Zuzanna ROMAŃSKA, 23 LATA, KICIN
- BALLADA JARZYNOWA
- STACYJKA ZDRÓJ
13. Katarzyna STAROSTA, 22 LATA, BUK
- S.O.S.
- UBÓSTWIAM DRAKĘ MUZ. PHILIPPE GERARD
14. Mirka SZAWIŃSKA I Jagoda UNIEWICZ, 39 I 31 LAT, WARSZAWA
- CISZA LEŚNA
- PIOSENKA DOSMUCACZA
15. Ida SZEBLA, 16 LAT, BIELAWA
- W SŁOWACH ŚLAD TYLKO ZOSTAŁ
- ZMIERZCH
16. Judyta WENDA, 29 LAT, BYDGOSZCZ
- RZUĆ CHUĆ
- NIE ODCHODŹ
17. Zuzanna WIŚNIEWSKA, 25 LAT, BYDGOSZCZ
- RZUĆ CHUĆ
- ŚMIERĆ PTAKA
18. Bartosz WITKOWSKI, 42 LATA, WARSZAWA
- BALLADA Z TRUPEM
- ZMIERZCH
19. Tomasz WOJTAN, 24 LATA, CHORZÓW
- NATALIA
- JUŻ KĄPIESZ SIĘ NIE DLA MNIE
20. Piotr ZUBEK, 19 LAT, WARSZAWA
- DZIEWCZYNA PACHNĄCA SZCZĘŚCIEM
- SPOTKAMY SIĘ NA TAMTYM ŚWIECIE

Jury przyzna nagrody finansowe ufundowane przez Fresenius kabi, ZAiKS, Mavex, Polfarmex s.a. i Kutnowski Dom Kultury.
Rodzina Przyborów przyzna swoją nagrodę – dwa dni w studio nagraniowym.
Zostanie także przyznana nominacja do 57. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w 2021r. Oprócz tego w głosowaniu internetowym zostanie przyznana finansowa Nagroda Publiczności ufundowana przez Rosa Ćwik.
Kolejnym wyróżnieniem będzie bon na sadzonki róż ufundowany przez Róże Pałka.
Dominika Barabas ufundowała także nagrodę – jej laureat otrzyma pełen pakiet godzin nagraniowych wraz z producentem Mateuszem Brzostowskim, współpracującym obecnie m.in. z Ewą Farną, Pauliną Przybysz, Kasią Wilk, Sławkiem Wierzcholskim (Nocna Zmiana Bluesa), Sylwią Grzeszczak, Mietkiem Jureckim (Budka Suflera), czy Dominiką Barabas.

3mamy za Was kciuki!
 
KOMUNIKAT!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/11/04 16:02

Oj... życie nas w tym roku nie oszczędza...

Kochani potencjalni uczestnicy 16. Konkursu "Piosenki Mistrza Jeremiego". W związku z zaistniałą sytuacją i wielką wolą przeprowadzenia tegorocznej edycji konkursu, informujemy, że wyjątkowo w tym roku, do konkursu dopuszczamy TYLKO dobre jakościowo (technicznie) nagrania zgłoszonych piosenek.
Jury będzie oceniać przesłane przez Was nagrania i na tej podstawie podejmie swój werdykt!
 
PROGRAM 16 STACJI KUTNO
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/10/30 17:10

 
ZAPOWIADAMY 16 STACJĘ KUTNO!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/07/01 17:42

„STACJA KUTNO”

16. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory

Prezydent Miasta Kutna

Patronat Rodziny Przyborów


Rok 2020 postawił przed nami wiele wyzwań. Pomimo trudności, dokładamy wszelkich starań, aby tegoroczna edycja Stacji Kutno mogła się odbyć. Chcemy wysłać w świat piosenkę, która jest dobra na wszystko. Już teraz pracujemy nad organizacją koncertów – konkursowego i galowego, dwóch najważniejszych elementów naszego Festiwalu. Nie wiemy czy spotkamy się na żywo czy online, ale na pewno znów razem posłuchamy niezapomnianych piosenek Kabaretu Starszych Panów – koniecznie przy herbatce. A robimy to wszystko dla Was – naszej cudownej festiwalowej Publiczności. W końcu bez Was jesteśmy ,,bezradni jak piesek, co wypadł z sań”. Liczymy na to, że wspólnie (nawet jeżeli osobno) będziemy dalej tworzyć historię tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest Stacja Kutno. Poniżej zamieszczamy regulamin tegorocznego konkursu. Na bieżąco będziemy informować o ewentualnych zmianach związanych z zagrożeniem epidemicznym w kraju. Mamy nadzieję, że ewentualne zmiany będą tylko na lepsze, dlatego sobie i Wam życzymy do zobaczenia!


R E G U L A M I N

1. Organizator:
Kutnowski Dom Kultury Dyrektor – mgr Radosław Rojewski
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno,
tel.fax. (024) 254-21-37
www.stacjakutno.art.pl, e-mail: festiwalstacjakutno@gmail.com

2. Odpowiedzialny za projekt:
Krzysztof  Ryzlak, tel. kontaktowy: 605 220 329

3. Cel imprezy:
• promocja polskiej piosenki

• prezentacja twórczości Jeremiego Przybory – wybitnego autora i twórcy
• popularyzacja jego piosenek wśród szerokiego kręgu wykonawców i odbiorców
• prezentacja umiejętności wokalnych oraz pogłębienie zainteresowań muzycznych
• wymiana pomysłów, dobrej energii i doświadczeń w upowszechnianiu kultury muzycznej
• wspieranie i promowanie twórczości artystycznej młodych wykonawców

4. Ocena prezentacji:
• Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: opracowanie nowej interpretacji utworu, dobór repertuaru do warunków wykonawcy, stronę muzyczną, wykonanie, przygotowanie warsztatowe i ogólny wyraz artystyczny.

5. Uczestnicy:
• soliści, zespoły wokalne
• młodzi wokaliści, studenci szkół artystycznych, studenci szkół aktorskich, osoby dorosłe, wokaliści działający przy placówkach kultury, szkołach muzycznych itp.

6. Wiek uczestników:
od 15 lat wzwyż

7. Repertuar:
Każdy z uczestników (podmiotów wykonawczych) zgłasza do konkursu 2 piosenki z tekstem Jeremiego Przybory nagrane i wykonane w wersji ostatecznej zgłaszanej do konkursu.

8. Muzyka:
Podczas konkursu uczestnicy wykonują piosenki z nagranym podkładem muzycznym na CD (półplayback) lub z akompaniamentem (własnym lub maksymalnie dwuosobowe zespoły muzyczne). Organizator zapewnia uczestnikom wysokiej klasy instrument klawiszowy.

9. Termin i miejsce:
21 listopada 2020r., Kutnowski Dom Kultury

10. Konkurs przebiega w następujących etapach:

I etap
Kwalifikacja uczestników do konkursu na podstawie 2 utworów Przybory nagranych i przesłanych na CD (pocztą tradycyjną) lub w formacie MP3 (e-mail) i Karty Zgłoszenia przesłanych na adres: festiwalstacjakutno@gmail.com

 lub pocztą tradycyjną: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno.

Termin nadsyłania zgłoszeń, nagrań i Karty na konkurs – do 3 listopada 2020r. (decyduje data stempla pocztowego lub termin przesłania pocztą elektroniczną).
Polecamy przesyłanie nagrań piosenek drogą internetową!

Komisja kwalifikacyjna wybierze do następnego etapu do 10 wykonawców.
Do 6 listopada 2020r. Organizatorzy zawiadomią tylko osoby zakwalifikowane do II etapu oraz prześlą szczegółowe informacje o Festiwalu oraz miejscu i warunkach zakwaterowania.
Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach pojawi się także na stronie www.stacjakutno.art.pl

Uczestnikom zakwalifikowanym do tego etapu Organizator oferuje nocleg 21/22 XI, wraz  z wyżywieniem.

ORGANIZATOR DOŁOŻY WSZELKICH STARAŃ ABY ZAKWATEROWAĆ UCZESTNIKÓW W HOTELU JEDNAK JUŻ DZIŚ WIEMY, ŻE NIE BĘDĄ TO POKOJE JEDNOOSOBOWE!

II etap

21. XI – Konkurs na interpretację „Piosenki Mistrza Jeremiego”– uczestnicy prezentują po 2 utwory autorstwa Jeremiego Przybory zgłoszone do I etapu. Jury ocenia prezentacje i wybiera laureatów I, II, III miejsca oraz Nagrody Prezydenta Miasta Kutna - ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród. Koncert będzie nagrywany. Nagranie Koncertu wraz z werdyktem zostanie wyemitowane w mediach społecznościowych. Strony www i fb Festiwalu przygotują linki do wydarzenia.

Laureat I miejsca zobowiązany jest do występu podczas Koncertu Galowego przyszłorocznej edycji Festiwalu jako gość.

11. Jury:

Dariusz Michalski – dziennikarz muzyczny, redaktor PR, autor książek o muzyce
Paweł Sztompke – dziennikarz muzyczne Polskiego Radia PR I
Magda Ptaszyńska – muzyk, trener wokalny, wokalistka
Darek Sikorski – aktor, reżyser, związany ze „Stacją Kutno” od I edycji.


12. Nagrody pieniężne dla laureatów:

I miejsce – 5 000 zł brutto

II miejsce – 3 500 zł brutto

III miejsce – 2 500 zł brutto

Nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Kutna – 2 500 zł brutto

Nagroda Rodziny Przyborów – dwa dni w studio nagraniowym.

Nagrodę Publiczności – 1 000 zł


13. W porozumieniu z Organizatorem jury może inaczej rozdysponować kwoty nagród finansowych.

14. Laureaci I miejsca zeszłorocznej edycji „Stacji Kutno” nie mogą brać udziału w tegorocznym Konkursie.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych nagrań i podkładów muzycznych oraz nagrań z festiwalu i przesłanych informacji jako materiałów reklamowych.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów.

17. Materiały przesłane przez uczestników przechodzą na własność Organizatora.

18. Wzięcie udziału w Konkursie „Stacja Kutno” oznacza akceptację ww. punktów Regulaminu.

19. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

20. W związku z RODO uczestnik warsztatów i/lub konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulami Informacyjnymi i wypełnienia załączonych do Regulaminu dokumentów – Załącznik nr 1 i nr 2.


KARTA ZGŁOSZENIA

Załącznik 1 i 2

 
Zawiadamiamy ze smutkiem...
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/07/17 12:27

Kochani!
Zawiadamiamy z ogromnym smutkiem, że wieloletni juror naszego festiwalu ANDRZEJ STRZELECKI odszedł dziś od nas przegrywając walkę z rakiem...

foto Dominik Marciniak


 
"Na Lwy By" Magda Wosik zaprasza!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2020/07/13 00:29
„Na lwy by” to wystawa ilustracji inspirowanych twórczością Jeremiego Przybory. Prezentowane na kolejnych odsłonach (2011-2017) Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na Ilustrację do tekstu Jeremiego Przybory/Stacja Kutno były zwykle doceniane przez jego Jury. Są tu obrazy odnoszące się do całego dorobku Mistrza a także ilustrujące konkretne teksty piosenek. Chciałabym, aby entuzjaści Kabaretu Starszych Panów mieli okazję do wspomnień, a Ci, którzy być może po raz pierwszy zetkną się z tym zjawiskiem, poczuli ciekawość i ochotę na zgłębienie tematu. Mój ulubiony plakat „Zestaw /Przybory/ do pisania Piosenek Dobrych na Wszystko” dedykuję wszystkim sięgającym po pióro. Zapraszam do zabawy w szukanie i rozpoznawanie elementów „Biżuterii”, gatunków ryb z „Na ryby” i wprawienie się w dobry nastrój przez odśpiewanie, choćby bardzo cichutko, cudownego hymnu poligamistów „Jeżeli kochać…”
Magdalena Wosik

Magdalena Wosik – graficzka, ilustratorka, autorka rysunków i tekstów, wykładowca. W Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu prowadzi wraz z Joanną Skrzypiec i Karoliną Wiśniewską Pracownię Książki .
Przez 13 lat publikowała rysunki w lokalnym wydaniu „Gazety Wyborczej” i „Gazecie Wrocławskiej. Polska The Times”.  Pisała i rysowała dla dwutygodnika dla najmłodszych „Miś”. Od trzynastu lat współpracuje z miesięcznikiem dziecięcym „Świerszczyk”.  Obecnie koncentruje się w swojej działalności na plakacie, rysunku satyrycznym i ilustracji dla dzieci.  Ilustruje teksty innych autorów ale ma także na swoim koncie autorskie książki.  Jest współautorką (z Piotrem Rychlem) antykolorowanek  „O! Ja cię! Smok w krawacie!”  i „ Agencja z o. o.” (Wydawnictwo Bajka) i autorką „Wytęż wzrok! czyli ukryte obrazki” i „Ale Draka! Rysuję zwierzaka!” (Nasza Księgarnia). Dla wrocławskiego Ossolineum zaprojektowała i narysowała trzy komiksowe zeszyty „Pana Tadeusza w obrazkach”.
Trzydzieści lat temu oglądała swój pierwszy plakat w Muzeum Plakatu w Wilanowie i zadebiutowała jako karykaturzystka.  Od tego czasu brała udział w ponad dwustu wystawach zbiorowych i ponad trzydziestu indywidualnych w Polsce i za granicą. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień za grafiki, ekslibrisy, rysunki satyryczne, plakaty, ilustracje do książek a nawet projekt lampy.

https://www.instagram.com/magda_wosik
wosik.com.pl
 
WERDYKTY 15 Stacji Kutno
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2019/11/25 19:11


Protokół z obrad jury „STACJA KUTNO”
15. Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory
Kutnowski Dom Kultury, 21 – 24 listopada 2019r.

Dnia 23 listopada 2019r. odbyły się w Kutnowskim Domu Kultury przesłuchania Konkursu zatytułowanego „Piosenki Mistrza Jeremiego” w ramach „Stacji Kutno”.

Jury w składzie:
1.     Teresa Drozda – dziennikarz muzyczny Polskiego Radia
2.     Dariusz Michalski – dziennikarz muzyczny Polskiego Radia
3.     Paweł Sztompke  – dziennikarz muzyczny Polskiego Radia
4.    Jarosław Wasik – wokalista, dyrektor Muzeum polskiej Piosenki w Opolu
5.     Darek Sikorski – aktor i reżyser

po wysłuchaniu 18 utworów zaprezentowanych przez 9 wykonawców postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:

I Wyróżnienie w wysokości 500 zł brutto ufundowaną przez firmę P.B.P. Trakt Bobrzak,Tecław Sp.j., dla akompaniatora Grzegorza Duszaka.
II Wyróżnienie w wysokości 500 zł brutto ufundowaną przez firmę P.B.P. Trakt Bobrzak,Tecław Sp.j., dla akompaniatora Kamila Kołatka
III Wyróżnienie w wysokości 1 000 zł brutto ufundowaną przez firmę P.B.P. Trakt Bobrzak,Tecław Sp.j. oraz nagrodę rzeczową ufundowana prze P.H.U Przyłoga w Kutnie za wykonanie utworów „Nie budźcie mnie” i „Ballada o doktorze Praszadku” otrzymuje Aleksandra Dzierżawska ze Słomczyna

Nagrodę ufundowaną przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu  o wartości 1 500 zł brutto za piosenki „Bądź dobry i dla męża”  i  „Ach, ściana tak cienka” otrzymują Izabella Kurlanda i Bartosz Jakubowski z Warszawy.

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 2 500 zł brutto ufundowaną przez Polfarmex S.A. oraz nagrodę rzeczową ufundowana prze P.H.U Przyłoga w Kutnie za piosenki „Utwierdź mnie” i „Czemu zgubiłam korale” otrzymuje Paulina Wróblewska z Kutna.

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 3 500 zł brutto ufundowaną przez firmę Mavex Marek Michalski oraz nagrody rzeczowe ufundowane prze Hurt-Pap Kutno i P.H.U. Przyłoga za piosenki „Najcichszy tekst” i „Zakochałam się w czwartek niechcący” otrzymuje Dominika Handzlik z Warszawy

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł brutto ufundowaną przez Dyrektora Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. pana Krzysztofa Strękowskiego za piosenki „Bądź dobry i dla męża”  i  „Ach, ściana tak cienka” otrzymują Izabella Kurlanda i Bartosz Jakubowski z Warszawy.

Pozostali wokaliści: Anna Szutkiewicz, Filip Rychcik,  Anna Winkler, Marta Kołatek, Maria Leszczełowska otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują nagrody  ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury, wydawnictwo Iskry, Fundację Wasowskich oraz firmę Teekanne.
Akompaniatorzy: Amadeusz Czerwiński, Anna Jopek, Anna Kubot, Stanisław Łopuszyński, Mateusz Olszewski, Daniel Peszko, Michał Szajkowski  otrzymują upominki ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury i Fundację Wasowskich.

Nagrodę przyznaną przez Rodzinę Przyborów w tym roku otrzymuje Anna Winkler z Witowa. Nagrodą jest możliwość nagrania w profesjonalnym studio własnego materiału muzycznego i wydanie płyty CD. 


Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Cukiernię Wasiakowie w Kutnie o wartości 1 000 zł brutto za piosenki „Panienka z temperamentem” i  „Nie budźcie mnie” otrzymuje Marta Kołatek z Bełchatowa.

Protokół z obrad II jury „STACJA KUTNO”
15. Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory
Kutnowski Dom Kultury, 21 – 24 listopada 2019r.
 

Dnia 23 listopada 2019r. odbyły się w Kutnowskim Domu Kultury przesłuchania Konkursu zatytułowanego „Piosenki Mistrza Jeremiego” w ramach „Stacji Kutno”.

Jury w osobach:
Grzegorza Wasowskiego
Moniki Wasowskiej
po przesłuchaniu 9 wykonawców w imieniu fundatora Nagrodę Starosty Kutnowskiego Daniela Kowalika – o wartości 2 500 zł brutto, postanowiło przyznać Aleksandrze Dzierżawskiej ze Słomczyna za wykonanie utworów „Nie budźcie mnie” i „Ballada o doktorze Praszczadku”.

po przesłuchaniu 9 wykonawców w imieniu fundatora Nagrodę Prezydenta Miasta Kutna Pana Zbigniewa Burzyńskiego – o wartości 2 500 zł brutto, postanowiło przyznać Dominice Handzlik z Warszawy za wykonanie utworów „Najcichszy tekst” i „Zakochałam się w czwartek niechcący”.

Jury nominuje do 56. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w 2020r. duet Izabella Kurlanda i Bartosz Jakubowski z Warszawy.

Dodatkowe wyróżnienie ufundowane przez Pana Tadeusza Pałkę właściciela firmy „RÓZE Pałka” z Końskowoli, otrzymuje Paulina Wróblewska z Kutna.

Protokół z przeliczenia głosów w głosowaniu
Nagroda Publiczności w Koncercie Konkursowym „STACJA KUTNO”

Dnia 23 listopada 2019r. odbyły się w Kutnowskim Domu Kultury przesłuchania Konkursu zatytułowanego „Piosenki Mistrza Jeremiego” w ramach „Stacji Kutno”.

Komisja licząca głosy w składzie:
1. Dominika Staniszewska
2. Sylwia Kogucińska
3. Zofia Bregier
4. Joanna Bregier
po przeliczeniu wszystkich Kuponów Konkursowych stwierdza, że
w głosowaniu oddano 263 głosy, w tym 7 nieważnych.

Nagrodę Publiczności o wartości 1 000 zł brutto ufundowaną przez RosaĆwik i największą ilość głosów otrzymuje duet Izabella Kurlanda i Bartosz Jakubowski z Warszawy.

 
To Oni zgarnęli pulę nagród na 15. Stacji Kutno!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2019/11/25 00:22
Duet IZABELLA KURLANDA i BARTOSZ JAKUBOWSKI z Warszawy wykonawcy piosenek "Bądź dobry i dla męża" i "Ach, ściana tak cienka" zdobyli I nagrodę na 15. Stacji Kutno, Nagrodę Publiczności, Nagrodę Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz nominację do 56. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w 2020r.Laureatką II miejsca i Nagrody Prezydenta Miasta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego została DOMINIKA HANDZLIK  z Warszawy.III miejsce przypadło w udziale kutniance PAULINIE WRÓBLEWSKIEJ. Otrzymała ona także wyróżnienie ufundowane przez Tadeusza Pałkę właściciela RÓŻE  Pałka z Końskowoli. A akompaniujący jej na gitarze Grzegorz Duszak otrzymał wyróżnienie.Nagrodę przyznaną przez Rodzinę Przyborów w tym roku otrzymuje Anna Winkler z Witowa. Nagrodą jest możliwość nagrania w profesjonalnym studio własnego materiału muzycznego i wydanie płyty CD. Nagrodę Starosty Kutnowskiego Daniela Kowalika oraz wyróżnienie jury otrzymała ALEKSANDRA DZIERŻAWSKA ze Słomczyna.A nagroda specjalna ufundowana przez Cukiernię Wasiakowie w Kutnie powędrowała do MARTY KOŁATEK z Bełchatowa, a akompaniujący jej na saksofonie mąż, KAMIL KOŁATEK, otrzymał wyróżnienie. 
FINAŁOWA DZIESIĄTKA 15. "STACJI KUTNO" WYBRANA!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2019/11/05 16:52
Z 40 zgłoszeń, które w tym roku wpłynęły na konkurs na interpretację "Piosenki Mistrza Jeremiego" wyłoniona została złota dziesiątka finalistów. Oto oni w układzie alfabetycznym!
23 listopada usłyszymy ich w Koncercie Konkursowym w Kutnowskim Domu Kultury!


KAROLINA ARCZEWSKA, Gdańsk, 28 lat
28-letnia Pani Magister specjalności Musical. Dużo śpiewa, gra, uczy, kocha Trójmiasto i jest w nim szczęśliwa.
Piosenki:
Kochani, ja proszę o ciszę (sł. J. Przybora, muz. J. Wasowski)
Utwierdź mnie (sł. J. Przybora, muz. J. Wasowski)
Akompaniament: - fortepian

BARTOSZ JAKUBOWSKI, 35 lat i IZABELLA KURLANDA, 23 lata, Warszawa
Bartosz Jakubowski – wokalista, doskonalący swoje umiejętności w indywidualnym toku kształcenia – lekcjach śpiewu i warsztatach wokalnych pod kierunkiem Elizy Szulińskiej. Absolwent Szkoły Muzycznej im. Krzanowskiego w Mławie. Przeszedł szereg zajęć, szkoleń i kursów, w tym m.in. interdyscyplinarne warsztaty z zakresu śpiewu, emisji głosu i dykcji, świadomości ciała i aktorstwa.
Izabella Kurlanda – wokalistka, kształci się w zakresie śpiewu, dykcji, ruchu scenicznego, aktorstwa i interpretacji muzycznej w klasie Elizy Szulińskiej. Absolwentka szkoły muzycznej im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim w klasie fletu poprzecznego. Brała udział w takich artystycznych wydarzeniach jak Europejski Kongres PASE czy Gala BAS na Zamku Królewskim.
Finaliści Konkursu Interpretacji Piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w Sopocie (edycja 2017).
Piosenki:
Bądź dobry i dla męża (sł. J. Przybora, muz. J. Wasowski)
Ach, ta ściana tak cienka (sł. J. Przybora, muz. J. Wasowski)
Akompaniament: Jakub Sokołowski – fortepian [...]
 
15. Stacja Kutno zaprasza!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2019/10/15 17:21
W DNIACH 21 - 24 LISTOPADA 2019R. ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ NASZEGO FESTIWALU! „STACJA KUTNO”
15. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory

21 – 24 LISTOPADA 2019r.

21 listopada (czwartek)

godz. 18.00 – Krystyna Prońko Trio / sala widowiskowa KDK, Bilet: 60 zł

godz. 20.00Szaradzista w cylindrze – wieczór krzyżówek i zagadek przy herbatce i piosenkach Starszych Panów / Bistro Różane, wstęp wolny

22 listopada (piątek)

godz. 16.00 – 19.00 – „Zostań małym kolejarzem” makieta kolejki  oraz zajęcia plastyczne i inne atrakcje dla dzieci / sala baletowa KDK

godz. 18.00 – Wieczór promocyjny książki „Starszy Pan B. Opowieść o Jeremim Przyborze” Dariusza Michalskiego / sala Tarasowa KDK, Wejściówki w kasie KDK, Ilość miejsc ograniczona!

godz. 20.00 - Muzeum Polskiej Piosenki Zaprasza  na pokaz – „Historia jednego przeboju”. Prezentacja programów muzycznych MPP w Opolu / sala Tarasowa KDK, Wejściówki w kasie KDK

23 listopada (sobota)

godz. 11.00 – „Kulturalne śniadanie” – spotkanie Teresą Drozdą, Moniką i Grzegorzem Wasowskimi / sala tarasowa KDK, bilet: 5 zł

godz. 12.00 – 17.00 – „Zostań małym kolejarzem” makieta kolejki  oraz zajęcia plastyczne i inne atrakcje dla dzieci / sala baletowa KDK

godz. 18.00 – 15. Konkurs „Piosenki Mistrza Jeremiego”. Jury: TERESA DROZDA, DARIUSZ MICHALSKI, PAWEŁ SZTOMPKE, JAROSŁAW WASIK, DAREK SIKORSKI oraz MONIKA I GRZEGORZ WASOWSCY  / sala widowiskowa KDK, Wejściówki tylko w kasie KDK 

24 listopada (niedziela)

godz. 12.00 – 17.00 – „Zostań małym kolejarzem” makieta kolejki  oraz zajęcia plastyczne i inne atrakcje dla dzieci/ sala baletowa KDK

godz.  18.00 – Koncert Galowy XV Stacji Kutno 2019:

I część – TADEUSZ SEIBERT i uczestnicy Konkursu 2019

II część – Goście Stacji – „NA DWORCACH ŚWIATA”: DOROTA MIŚKIEWICZ, MAGDA SMALARA, ANNA GADT, DOMINIKA BARABAS, TOMASZ BŁASIAK, MACIEJ MACIEJEWSKI, MIŁOSZ WOŚKO – kierownik muzyczny, Bilet: 60 zł

Zdarzenia towarzyszące:
Wystawa pokonkursowa IX Konkursu na ilustrację do tekstów Przybory / Galeria okno na sztukę/KDK
Wystawa fotografii z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu / hole KDK
Jesienna Dziewczyna w Cukierni Wasiakowie / ul. Królewska 40
Promocja płyty CD „Moja wycinanka” Piotra Zubka
Promocja płyty CD „Lubczyk” Małgorzaty Wojciechowskiej
Promocja płyty CD „Piosenki na depresję” Piotra Kosewskiego

 
15. Stacja Kutno. Zaczynamy!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2019/05/28 22:55
„STACJA KUTNO” 15. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marszałek Województwa Łódzkiego
Starosta Kutnowski
Prezydent Miasta Kutna
Patronat Rodziny Przyborów
Patronat Korporacji Rodzinnej PrzyWas


R E G U L A M I N

1. Organizator:
Kutnowski Dom Kultury Dyrektor – mgr Radosław Rojewski ul. Żółkiewskiego 4 99-302 Kutno, tel.fax. (024) 254-21-37 www.stacjakutno.art.pl,
e-mail: festiwalstacjakutno@gmail.com

2. Odpowiedzialny za projekt: Krzysztof Ryzlak, tel. kontaktowy: 605 220 329

3. Cel imprezy:
• promocja polskiej piosenki
• prezentacja twórczości Jeremiego Przybory – wybitnego autora i twórcy
• popularyzacja jego piosenek wśród szerokiego kręgu wykonawców i odbiorców
• prezentacja umiejętności wokalnych oraz pogłębienie zainteresowań muzycznych
• wymiana pomysłów, dobrej energii i doświadczeń w upowszechnianiu kultury muzycznej
• wspieranie i promowanie twórczości artystycznej młodych wykonawców [...]

 
Zapraszamy artystów plastyków!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2019/05/29 21:13
„Ilustracja nie powinna powtarzać tego, co powiedział pisarz, lecz w sposób twórczy uzupełniać jego słowa i przedłużać działanie tekstu. Wynika stąd nieodparcie pierwszy wniosek: nierozerwalność ilustracji z tekstem, który powinien być artyście w całości znany i zgodnie z intencjami autora przez niego skomentowany (...)ilustracja winna być inspirowana przez autorskie słowo. Rycina postępuje za tekstem, a nie może zdominować ani zająć w książce miejsce niezależne, poddana jedynie rygorom własnej sztuki.” , napisał K.Głombiowski w pracy „Książka w procesie komunikacji społecznej”

Tego idealnego połączenia i indywidualności wypowiedzi twórczej szukamy zapraszając Państwa do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory, który od kilku lat nierozerwalnie towarzyszy „Stacji Kutno” Ogólnopolskiemu Festiwalowi Jeremiego Przybory. Słuchajcie piosenek Mistrza, inspirujcie się ich dowcipem, liryką i nostalgią. Czerpcie z nich natchnienie i przelewajcie na papier! A my jak w latach ubiegłych już z niecierpliwością czekamy na Wasze prace!

Kutnowski Dom Kultury ogłasza IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory.

1. Organizatorem konkursu jest:
Kutnowski Dom Kultury,
ul. Żółkiewskiego 4,
99-302 Kutno;
Tel/fax 24 254-21-37,
mail kontaktowy: agnieszkadabrowska@kdk.net.pl

2. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do artystów plastyków, uczniów, studentów i absolwentów: liceów plastycznych, Akademii Sztuk Pięknych ale także do osób zajmujących się plastyką nie zawodowo.
Konkurs nie jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

3. Termin konkursu: od 30 maja do 30 września 2019 r.

4. Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach:
• Grafika (szeroko rozumiana)
• Pastel
• Kolaż/collage (techniki mieszane, płaskie)
• Autorskie techniki mieszane

5. Ilość prac zgłoszonych do konkursu: od 1 do 3 sztuk. WSZYSTKIE PRACE JEDNEGO AUTORA PROSIMY ZGŁASZAĆ NA JEDNEJ KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ.

6. Format prac nie przekraczający 100x70 cm .
7. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą być w żaden sposób oprawiane: rama, antyrama.
a) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą brane pod uwagę przy ocenie jury
b) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą odsyłane autorom

8. Praca powinna być opatrzona godłem (godło: znak graficzny, pseudonim lub numer który przybiera autor). Na pracy oprócz godła, powinien znajdować się jej tytuł = tytuł piosenki do której została wykonana.
Do pracy powinna być dołączona koperta z godłem zawierająca czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania) oraz wersję elektroniczną pracy na nośniku CD. Cyfrową wersję pracy można również wysłać na podane niżej adresy mailowe. Każde zgłoszenie powinno także zawierać kilka zdań o twórcy, jego dorobku, wykształceniu itp. do późniejszego umieszczenia jako informacji o autorze w wydanym do wystawy katalogu.

9. Prace zgłaszane na konkurs powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Prace np. pogniecione lub uszkodzone w inny sposób, wynikający ze złego zapakowania, nie będą podlegały ocenie.

10. Pula nagród wynosi 8 000 zł.
Jury dysponuje nią w dowolny sposób, dokonując podziału pomiędzy nagrodzonych i wyróżnionych.

11. Laureat (laureaci) pierwszej nagrody z roku poprzedniego nie będą mieć możliwości zdobyci tego lauru w roku następnym.

12. Jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie plastyki, nauczycieli akademickich ASP oraz przedstawiciela Organizatora, dokona oceny prac w dwóch etapach: wstępnej selekcji i wyłonienia prac finałowych.
Jury ma prawo dobrania dowolnych kryteriów podczas oceny prac, biorąc pod uwagę ich stylistykę. Jedną z naczelnych zasad jaką się kieruje jest ciekawe ujecie tematu czyli obecność „ducha Przybory”!

13. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019r. Decyduje data stempla pocztowego.

14. Oryginały prac wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych należy nadsyłać na adres: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno; z dopiskiem „KONKURS PRZYBORA”
Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Agnieszka Dąbrowska-Walczak.
Kontakt: Tel/fax 24 254-21-37, wew. 103 mail: agnieszkadabrowska@kdk.net.pl 15.
Ogłoszenie wyników, wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas XV edycji „Stacji Kutno” w listopadzie 2019r.

16. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu oraz szczegółach związanych z wręczeniem nagród.

17. Wystawie towarzyszyć będzie katalog zawierający nagrodzone oraz wyselekcjonowane, spośród nadesłanych, prace.

18. Autorzy nadesłanych prac wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w katalogu, programie „Stacji Kutno” oraz w czasie trwania Festiwalu. Inne wykorzystanie ww. prac przez Organizatora możliwe będzie tylko po wcześniejszych ustaleniach warunków z autorem.

19. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od tego punktu.

20. Prace zwracane będą tylko na wyraźne życzenie autorów zgłoszone w karcie wraz z nadesłaniem pracy. Organizator nie odsyła prac poza teren Polski. Ewentualne zgłoszone zwroty prac odbędą się po zdjęciu wystawy pokonkursowej i zakończeniem wszelkich prac związanych z Konkursem, w grudniu i styczniu następnego roku. W terminie wcześniejszym możliwy jedynie odbiór osobisty. Organizator nie zwraca prac, które są wydrukami grafiki cyfrowej.

21. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie podlegająca reklamacjom.

22. Wszelkie spory dotyczące konkursu nie objęte regulaminem rozstrzygane będą na drodze cywilnoprawnej.

KARTA DO POBRANIA

 
Stacja Kutno z EFFE Label
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2019/02/16 00:53
EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) – powstała w 2014 roku i współfinansowana przez Unię Europejską inicjatywa Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali (EFA – European Festivals Associtation), skupiającego najbardziej kreatywne i innowacyjne festiwale Starego Kontynentu.

Powstanie EFFE jest rezultatem wieloletniej współpracy EFA z Komisją Europejską i Europarlamentem, podjętej, aby wspólnie odpowiedzieć na potrzebę jeszcze efektywniejszego zwiększania widoczności festiwali i zachęcania ich do wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń. Główną misją EFFE jest dostarczanie publiczności informacji, które z europejskich festiwali są najciekawsze i najbardziej innowacyjne. W tym celu organizacja postanowiła co roku przyznawać wyróżniającym się festiwalom swój znak jakości – EFFE Label – uwzględniając przy wyborze trzy kryteria: wysoką jakość artystyczną, zaangażowanie lokalnej społeczności oraz europejską i światową rangę. Związani z EFFE eksperci, reprezentujący poszczególne państwa, docierają do festiwali w swoim kraju, oceniają ich aplikacje i prezentują wyniki przed międzynarodowym jury, które przyznaje znak jakości najlepszym kandydatom.

Tyle tytułem wstępu… a teraz najważniejsza informacja! Stacja Kutno – Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory znalazł się w gronie 59 festiwali w Polsce wyróżnionych znakiem jakości EFFE 2019-2020, a ponad 1000 propozycji festiwalowych z całej Europy!!!

Od dziś informacje o Stacji Kutno dostępne są w wyszukiwarce EFFE, a Festiwal może posługiwać się logo EFFE w ramach promocji swoich działań.

https://www.festivalfinder.eu/festivals/p5?country=Poland&daterange&query&fbclid=IwAR1JlSK_IVKnhMM2zCtj_H1voz8LhC2-72zxlRbqMUh6-7gF9Bo6KWT7KAQ

Dziękuję Bożenie Gajewskiej i Magdalenie Komur za pomoc w realizacji tego zdarzenia!
 
Przybora i Wasowski patronami ulic w Kutnie!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2018/07/03 17:13


Jest mi niemiernie miło poinformować o kolejnej miejskiej inicjatywie związanej ze Starszymi Panami!

Otóż 26 czerwca 2018r., podczas obrad LVI Sesji Rady Miasta Kutno, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, podjęto uchwałę o nadaniu dwóm nowo powstałym ulicom na Osiedlu Grunwald imion Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Trzeba będzie pomyśleć o jakimś hucznym otwarciu!
 
Stacja Kutno w Radiowej Trójce!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2018/04/02 23:46


Koncert pod tytułem "Stacja Kutno – Elementarz" odbył się 28 marca 2018 roku o godz. 19.00 w studiu im. Agnieszki Osieckiej. Transmisja wydarzenia na antenie Trójki w Wielkanocny Poniedziałek (2.04) o godz. 22.05.
 
Przybora
Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
Krótko o festilwlu:

Cały czas pracujemy nad naszym „rozśpiewanym dzieckiem”. Chcemy zapraszać do Domu Kultury i naszego miasta jak najwięcej utalentowanych ludzi. Chcemy, aby śpiewali oni dla nas te piękne piosenki i abyśmy MY wszyscy, dzięki muzyce, odbyli „daleką podróż w nieznane”.
Newsletter Jeremiego Przybory

Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
 
 
Newsletter Jeremiego Przybory
kotnakt
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
tel/fax: (0 24) 254 21 37

internet: www.stacjakutno.art.pl
email: festiwalstacjakutno@gmail.com
mapa strony

zapraszamy do galeriizapraszamy do galeriizapraszamy do galerii
 
Stacja Kutno - Jeremi Przybora
Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4
tel./fax 24 254 21 37; e-mail: festiwalstacjakutno@gmail.com
Strona wykonana przez firmę Netstar
Stacja Kutno - Jeremi Przybora